درد عشق
درد عشق
نويسندگان
لینک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان درد عشق و آدرس dokhmalenaz.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

لینک های روزانه

پیر مرد به زنش گفت بیا یادی از گذشته های دور کنیم من میرم کافه منتظرت میمونم و تو بیا سر قرار بشینیم حرفای عاشقونه بگیم

پیرزن قبول کرد

فردا پیر مرد به کافه رفت دو ساعت از قرار گذشت ولی پیرزن نیومد

وقتی برگشت خونه دید پیرزن تو اتاق نشسته و گریه میکنه

ازش پرسید چرا گریه میکنی ؟

پیرزن اشکاشو پاک کرد و گفت :بابام نذاشت بیام...

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 12:40 ] [ هانیه ]

ﻋﺸــــــﻖ…

ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد …

ﻧــــﻪ زیبایــــی …

و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه ….

ﻓﻘـــــــــــﻂ ” ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ ” ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ …ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ …! 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 12:34 ] [ هانیه ]

ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﯿﺮ ﭘﺪﺭﯼ ﻋﯿﺎﺵ، ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻮﺩ!
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﻭﺯﯼ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﯼ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻗﺼﻪ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩ. ﺣﺎﮐﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺯﺍﻫﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﻨﺎﺏ ﺯﺍﻫﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ..........
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ
ﻣﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﻠﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ،
ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ!!!؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﯿﺸﻪ ﻭ ﺟﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺁﺭﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﻥ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺧﯿﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻨﺎﻥ، ﺑﯿﭙﻨﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻡ.
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﻭ ﻣﮑﺲ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺂﯾﯿﻢ.
ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺮﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﻠﺒﻪ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ. ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺯﯾﺮ ﻭ
ﺑﺮﺵ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﮐﻠﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺮﺩﻧﺪ!
ﺑﺎﺯ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﮐﻪ:
ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻡ،
ﺧﻮﻥ ﺻﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺖ ﻓﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ،
ﻭﺳﻂ ﮐﻌﺒﻪ ﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ،
ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺨﺒﺮﻧﺪ!

[ شنبه 18 خرداد 1392برچسب:, ] [ 21:8 ] [ هانیه ]

بعضی وقتا شنیدن یه

" بِگو بِبینَم چِه مَرگِتِه "

  ازیه رفیق خیلی بیشتر از حرفای کلیشه ای
" عزیزم چی شده"بیشترمیچسبه...!

 

[ شنبه 3 فروردين 1392برچسب:, ] [ 14:53 ] [ هانیه ]
 
دختریﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﺻﺒــــــــــﺢ ﺑﻪﺯﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻠﻨــــــــﺪمیشه

باتیپــــــــــــــی ﮊﻭﻟﯿـــــــــــــﺪه


  باﻟﺒﺎﺳـــــــﺎﯼ ﻧﺎﺯک ﻭبه ﻫﺮ ﻃـــــــــــﺮﻑ ﮐــــــــــــــﺶاومده


  باﭼﺸـــــــــــﻤﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﻭنیمهﺑﺴﺘـــــــــــــــﻪ


ﺑﺎ پاهای ﺑﺮﻫﻨـــــــــــــ ﻪ رویﺳـــــﺮﺍﻣﯿﮏ


ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ دنبال ﺩﺳﺘﺸــــــــﻮﯾﯽ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐـــــــــ غر ﻣﯿﺰﻧﻪ ..


ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻧــــــــــﯽ ترین ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻧﯿـــــــــــ ـﺎﺱ

  حتیﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣواقع ﺫﮐــــــــﺮشده ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ براش ﻣُـ ـــﺮﺩ ...
[ پنج شنبه 19 بهمن 1391برچسب:, ] [ 13:12 ] [ هانیه ]

ضربانِ قلب:
.

.

... .

.

.
با مادر :_\/_\/_\/_
دور از مادر : _\_\ _\_
بدون مادر:______
هركی موافقه لایك كنه و نظر بذاره..

[ سه شنبه 17 بهمن 1391برچسب:, ] [ 21:57 ] [ هانیه ]
سر به هوا نیستم امــــــــــــا همیشه چشم به آسمان دارم حال عجیبی ست دیدن همان آسمان که “شاید “تــــــــــــو دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای…!!!!
[ سه شنبه 17 بهمن 1391برچسب:, ] [ 21:54 ] [ هانیه ]

دانشجوی عزیز

وقتی که شما سر کلاس اس ام اس میفرستی من کاملا متوجه میشم

چون هیچ احمقی به خشتک خودش زل نمیزنه در حالی که لبخند روی لباشه !

دوستدار تو

استاد !

[ سه شنبه 17 بهمن 1391برچسب:, ] [ 21:42 ] [ هانیه ]
می دونی وقتی صدات غمگینه

وقتی میگی اعصابت خورده

وقتی ناراحتی و دلگیر

از همه چیز دلم می گیره؟

بخند

من نمی خوام جز خنده رو لبات چیزی ببینم

بخند همه دنیایِ من

بخند تنها دلیلِ آرامشم
[ یک شنبه 15 بهمن 1391برچسب:, ] [ 17:57 ] [ هانیه ]
گــــفته باشــــم !.!.!

عزیزمــــ

اگه واسم مهــــــم بودی...

زیرِ
ت خطـ میكشیدم !

نه دورت...!!
[ یک شنبه 15 بهمن 1391برچسب:, ] [ 17:55 ] [ هانیه ]
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
امکانات وب
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 2
بازدید ماه : 199
بازدید کل : 9735
تعداد مطالب : 31
تعداد نظرات : 122
تعداد آنلاین : 1Alternative content